Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 01.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie otwartego konkursu

Aktualności i ogłoszenia

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) Urząd Pracy m.st. Warszawy przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębieniu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie m.st. Warszawy.
W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Realizacja bloku – integracja będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 62a, ust. 3 w cyt. Ustawy).
Szczegóły konkursu – ogłoszenie.
Ogloszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Informacja, Ogłoszenie, Zarządzenie nr 3/2016, Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r.
Zarządzenie w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Informacja, Ogłoszenie, Zarządzenie nr 14/2015, Zarządzenie nr 19/2015, Oferty spełniające wymagania formalne
Zarządzenie - ogłoszenie wyników konkursuOpublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 01.03.2016
Podpisał:
Dokument z dnia: 17.07.2014
Dokument oglądany razy: 8 694