Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 08.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia wewnętrzne rok 2018

 • Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.01.2018 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników i klientów Urzędu. 1/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.01.2018 r. w sprawie: powołania i ustalenia zasad działania Komisji ds. niszczenia weksli, będących w dyspozycji Urzędu Pracy m. st. Warszawy, jako zabezpieczenie przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 2/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.01.2018 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy 3/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.01.2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.4/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.01.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.). 5/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2018 r. 6/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7.02.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.). 7/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2018 r. 8/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 5.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2018 r. 9/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 5.03.2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Funduszu Pracy i dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 10/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 5.03.2018 r. w sprawie: zamieszczania na stronie internetowej dokumentów dotyczących realizacji usług i instrumentów rynku pracy. 11/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.04.2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) na świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 14/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.06.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 17/2018 (PDF)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 08.06.2018
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.03.2018
Dokument oglądany razy: 2 069