Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 10.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja, dodanie wersji zarządzeń w formacie doc

Zarządzenia wewnętrzne rok 2017

 • Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017r. 1/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu w sprawie refundacji zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017. 2/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad refundacji kosztów szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017. 3/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia wniosku i zasad ubiegania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy bezrobotnych do 30 roku życia. 4/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.01.2017r. w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2017. 5/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego , wzoru wniosku pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2017 roku. 6/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.01.2017r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z póżn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie m.st. Warszawy w zakresie obecnej, jak i przewidywanej sytuacji w perspektywie lat 2017 - 2022 oraz opracowanie i publikacja ostatecznego raportu z przeprowadzonych badań". 7/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.01.2017r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 , z późn. zm. ), w trybie przetargu nieograniczonego na usługę doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645, z późn. zm.). 8/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.01.2017r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 9/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.01.2017r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny „Wniosków Pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w 2017r.", w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 10/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 31.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wrazz załącznikami obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 11/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.02.2017r. w sprawie: wprowadzenia wniosku w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 12/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.02.2017r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis. 13/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 06.02.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 14/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.02.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 15/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.02.2017r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis. 16/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.02.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 17/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.02.2017r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. ogłoszonego Zarządzeniem nr 9/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 25.01.2017 r. 18/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.02.2017r. w sprawie ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 19/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2017r. w sprawie wprowadzenie zasad przyznawania bonu szkoleniowego dla bezrobotnego do 30 roku życia, wzoru wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia wraz z załącznikami obowiązującymi w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 20/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad_przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa. 21/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 22/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa . 22/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2017r. w sprawie: wprowadzenia wzorów wniosków obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy 24/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2017r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu oraz wzoru wniosku o refundację zatrudnionych w ramach refundacji składek za bezrobotnych do 30 roku życia obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 25/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w ramach środków z Funduszu Pracy i dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 26/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.03.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 28/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.03.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 29/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 30/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 08.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis 30/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 31/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 08.03.2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 18 marca 2016r. zmieniające Zarządzenia Nr 9/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, wzoru wniosku karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karety oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na działalność gospodarczą. 31/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 33/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.03.2017r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 33/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 34/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.03.2017r. w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. ogłoszonego Zarządzeniem nr 19/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 17.02.2017 r. 34/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 35/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.03.2017r. w sprawie ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 35/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 36/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 36/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 37/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji do op iniowania wniosków o przyznanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawyjako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu. 37/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 37a w Warszawie na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy". 38/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 39/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.04.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 39/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 40/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 6.04.2017r. w sprawie unieważnienia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r., ogłoszonego Zarządzeniem nr 35/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 16.03.2017 r. 40/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 41/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.04.2017r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 5r. poz. 2164 , z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy". 41/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 42/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.04.2017r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.42/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 43/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.04.2017r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 43/2017 (PDF)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 10.01.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 17.03.2017
Dokument oglądany razy: 10 325