Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zarządzenia wewnętrzne rok 2018

 • Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.01.2018 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników i klientów Urzędu. 1/2018 (DOC), 1/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 02/2019 )
 • Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.01.2018 r. w sprawie: powołania i ustalenia zasad działania Komisji ds. niszczenia weksli, będących w dyspozycji Urzędu Pracy m. st. Warszawy, jako zabezpieczenie przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 2/2018 (DOC), 2/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 27/2018)
 • Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.01.2018 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 3/2018 (DOCX), 3/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.01.2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 4/2018 (DOC), 4/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.01.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.). 5/2018 (DOC), 5/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2018 r. 6/2018 (DOC), 6/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7.02.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.). 7/2018 (DOC), 7/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2018 r. 8/2018 (DOCX), 8/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 5.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2018 r. 9/2018 (DOC), 9/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 5.03.2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Funduszu Pracy i dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 10/2018 (DOC), 10/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 01/2019 )
 • Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 5.03.2018 r. w sprawie: zamieszczania na stronie internetowej dokumentów dotyczących realizacji usług i instrumentów rynku pracy. 11/2018 (DOC), 11/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.04.2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzeń Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy w sprawie wprowadzania dokumentacji dotyczących usług i instrumentów rynków pracy obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 12/2018 (DOC), 12/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.04.2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzeń Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy w sprawie wprowadzania dokumentacji dotyczących usług i instrumentów rynków pracy finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 13/2018 (DOC), 13/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.04.2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) na świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 14/2018 (DOC), 14/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.06.2018 r. w sprawie: powołania Komisji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, do zakwalifikowania i przeznaczenia do złomowania sprzętu i urządzeń będącego na wyposażeniu Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 16/2018 (DOC), 16/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.06.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 17/2018 (DOC), 17/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 2.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Informacji oraz Instrukcji postępowania z incydentami bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy 18/2018 (DOC), 18/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.09.2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) na świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 19/2018 (DOC), 19/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.09.2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy. 20/2018 (DOC), 20/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 18/2019 )
 • Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.09.2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) na świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 21/2018 (DOC), 21/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 17/2019 )
 • Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.09.2018 r. w sprawie: wprowadzenia i stosowania karty Wizyty marketingowej. 22/2018 (DOC), 22/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 23/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.09.2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z podziałem na części". 23/2018 (DOC), 23/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 15/2019 )
 • Zarządzenie nr 24/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.09.2018 r. w sprawie: wprowadzania zasad i wzorów dokumentów dotyczących przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej oraz wprowadzenia regulaminu i wzoru dokumentów dotyczących zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. 24/2018 (DOC), 24/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 25/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.09.2018 r. w sprawie: wprowadzania zasad organizacji stażu, wzoru wniosku wraz z załącznikami o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu oraz zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne i wzoru skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 25/2018 (DOC), 25/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 5/2019 )
 • Zarządzenie nr 26/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy 26/2018 (DOC), 26/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 27/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.10.2018 r. w sprawie: powołania i ustalenia zasad działania Komisji ds. niszczenia weksli, będących w dyspozycji Urzędu Pracy m. st. Warszawy, jako zabezpieczenie przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 27/2018 (DOC), 27/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 01/2020 )
 • Zarządzenie nr 28/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy 28/2018 (DOC), 28/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 29/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.10.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy inwentaryzacji składników majątku Urzędu. 29/2018 (DOC), 29/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 30/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 30/2018 (DOC), 30/2018 (PDF)
 • Zarządzenie nr 31/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.11.2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych (budżet i Fundusz Pracy) w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 31/2018 (DOC), 31/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 20/2019 )
 • Zarządzenie nr 32/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.12.2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. 1986) oraz Regulaminem przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro . 32/2018 (DOC), 32/2018 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 19/2019 )


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 27.02.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.03.2018
Dokument oglądany razy: 8 109