Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zarządzenia wewnętrzne rok 2017

 • Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017r. 1/2017 (DOC), 1/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu w sprawie refundacji zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017. 2/2017 (DOC), 2/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad refundacji kosztów szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017. 3/2017 (DOC), 3/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia wniosku i zasad ubiegania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy bezrobotnych do 30 roku życia. 4/2017 (DOC), 4/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.01.2017r. w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2017. 5/2017 (DOC), 5/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego , wzoru wniosku pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2017 roku. 6/2017 (DOC), 6/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.01.2017r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z póżn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie m.st. Warszawy w zakresie obecnej, jak i przewidywanej sytuacji w perspektywie lat 2017 - 2022 oraz opracowanie i publikacja ostatecznego raportu z przeprowadzonych badań". 7/2017 (DOC), 7/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.01.2017r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 , z późn. zm. ), w trybie przetargu nieograniczonego na usługę doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645, z późn. zm.). 8/2017 (DOC), 8/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.01.2017r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 9/2017 (DOC), 9/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.01.2017r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny „Wniosków Pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w 2017r.", w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 10/2017 (DOC), 10/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 11/2017 (traci moc Zarządzeniem 12/2018)
 • Zarządzenie nr 12/2017 (traci moc Zarządzeniem 12/2018)
 • Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.02.2017r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis. 13/2017 (DOC), 13/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 14/2017 (traci moc Zarządzeniem 50/2017)
 • Zarządzenie nr 15/2017 (traci moc Zarządzeniem 49/2017)
 • Zarządzenie nr 16/2017 (traci moc Zarządzeniem 44/2017)
 • Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.02.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 17/2017 (DOC), 17/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.02.2017r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. ogłoszonego Zarządzeniem nr 9/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 25.01.2017 r. 18/2017 (DOC), 18/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.02.2017r. w sprawie ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 19/2017 (DOC), 19/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 20/2017 (traci moc Zarządzeniem 12/2018)
 • Zarządzenie nr 21/2017 (traci moc Zarządzeniem 13/2018)
 • Zarządzenie nr 22/2017 (traci moc Zarządzeniem 13/2018)
 • Zarządzenie nr 23/2017 (traci moc Zarządzeniem 13/2018)
 • Zarządzenie nr 24/2017 (traci moc Zarządzeniem 12/2018)
 • Zarządzenie nr 25/2017 (traci moc Zarządzeniem 12/2018)
 • Zarządzenie nr 26/2017 (traci moc Zarządzeniem 10/2018 )
 • Zarządzenie nr 27/2017 (traci moc Zarządzeniem 5/2018 )
 • Zarządzenie nr 28/2017 (traci moc Zarządzeniem 13/2018)
 • Zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.03.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 29/2017 (DOC), 29/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 30/2017 (traci moc Zarządzeniem 47/2017)
 • Zarządzenie nr 31/2017 (traci moc Zarządzeniem 12/2018)
 • Zarządzenie nr 32/2017 (traci moc Zarządzeniem 13/2018)
 • Zarządzenie nr 33/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.03.2017r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 33/2017 (DOC), 33/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 34/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.03.2017r. w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. ogłoszonego Zarządzeniem nr 19/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 17.02.2017 r. 34/2017 (DOC), 34/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 35/2017 (unieważnienie zarządzeniem 40/2017)
 • Zarządzenie nr 36/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 36/2017 (DOC), 36/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 37/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji do op iniowania wniosków o przyznanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawyjako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu. 37/2017 (DOC), 37/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.03.2017r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 37a w Warszawie na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy". 38/2017 (DOC), 38/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 39/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.04.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r. 39/2017 (DOC), 39/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 40/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 6.04.2017r. w sprawie unieważnienia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2017 r., ogłoszonego Zarządzeniem nr 35/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 16.03.2017 r. 40/2017 (DOC), 40/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 41/2017 (traci moc Zarządzeniem 14/2018)
 • Zarządzenie nr 42/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.04.2017r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 42/2017 (DOC), 42/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 43/2017<(traci moc Zarządzeniem 9/2019)
 • Zarządzenie nr 44/2017 (traci moc Zarządzeniem 48/2017)
 • Zarządzenie nr 45/2017 (traci moc Zarządzeniem 20/2018)
 • Zarządzenie nr 46/2017 (traci moc Zarządzeniem 14/2018)
 • Zarządzenie nr 47/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.06.2017r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis 47/2017 (DOC), 47/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 48/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.07.2017r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy dc minimis. 48/2017 (DOC), 48/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 49/2017 (traci moc Zarządzeniem 12/2018)
 • Zarządzenie nr 50/2017 (traci moc Zarządzeniem 54/2017)
 • Zarządzenie nr 51/2017 (traci moc Zarządzeniem 12/2018)
 • Zarządzenie nr 52/2017 (traci moc Zarządzeniem 16/2018)
 • Zarządzenie nr 54/2017 (traci moc Zarządzeniem 12/2018)
 • Zarządzenie nr 56/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.09.2017r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 63/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2012 roku wprowadzającego podstawowe zasady klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych. 56/2017 (DOC), 56/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 57/2017 (traci moc Zarządzeniem 23/2018 )
 • Zarządzenie nr 58/2017 (traci moc Zarządzeniem 21/2018)
 • Zarządzenie nr 59/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.10.2017r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 59/2017 (DOC), 59/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 60/2017 (traci moc Zarządzeniem 32/2018)
 • Zarządzenie nr 62/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.12.2017r. w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w roku 2018 62/2017 (DOC), 62/2017 (PDF)
 • Zarządzenie nr 63/2017 (traci moc Zarządzeniem 31/2018)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 09.03.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 17.03.2017
Dokument oglądany razy: 11 594